Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO). 

Springos Sp. z o.o. Sp. k. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
Funkcję IODO pełni adw. Patrycja Piórkowska.

Klauzule informacyjne:

Chcesz poznać zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? Otwórz klauzulę informacyjną: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
  2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy, jak również pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi techniczne.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
   • wypełnienia obowiązków prawnych ADO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  3. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy;
  4. Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
 2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
  2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a także w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 a-b RODO.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy, jak również pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi techniczne.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
   • wypełnienia obowiązków prawnych ADO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  1. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  4. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  5. Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
 2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu reklamacyjnego będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
 2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa, w drodze e-mail, pytanie oraz w celu załatwienia przekazanej przez Państwa sprawy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych we wskazanych wyżej celach będą pracownicy i współpracownicy ADO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu określonym wyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie załatwienia przez ADO Państwa sprawy.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
 2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów. 
 4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do administratora wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 6. Nagrania przechowywane są przez okres 90 dni.
 7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 8. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym. 
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
 2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi techniczne i pomocnicze oraz inne podmioty, które wykażą prawnie uzasadniony interes.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO).
 2. SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a jeżeli wyraził Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana / Pani dane będą przetwarzane także w tym celu, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi techniczne i pomocnicze.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż rok.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolne.

DANE FIRMOWE

SPRINGOS sp. z o.o. sp. k.
Kłaj 701
32015 Kłaj

NIP: 6832099822
REGON: 369987010
KRS: 0000726888